The genealogy of the priests of Shri Salasar Hanuman Ji

Pt. Sukhram Ji

Udayram Ji

Kaniram Ji

Mayaram Ji

Girdhari Ram Ji

Mannroop Ji

Ramratan Ji

Ishardas Ji

Govindram Ji

Shalagram Ji

Hanutram Ji

Current Pari: Ishardas Ji

(13/09/2021 04 PM - 03/09/2022 05 PM)